Karpuchina Gallery - main space, Rybná 22, Prague 1